[1]
V. Zemtsov, “New french documenys on the battle of Borodino”, QR, no. 1, pp. 69–78, Apr. 2014.