Alekseev, Yevgeny, and Yevgeny Burdenkov. 2016. “«The Iconography» of Comrade Andrei (Yakov Sverdlov): A Mechanism of Soviet Mythmaking”. Quaestio Rossica 4 (2), 45-79. https://doi.org/10.15826/qr.2016.2.158.