KABYTOV, P.; BARINOVA, Y. Bogoslovsky’s Dramatic Reflection. Quaestio Rossica, v. 6, n. 4, p. 1217–1230, 25 dez. 2018.