(1)
Zemtsov, V. New French Documenys on the Battle of Borodino. QR 2014, 69-78.