(1)
Pochinskaia, I. Returning to the Legacy of Ivan Fyodorov. qr 2019, 7, 1018–1025.