(1)
Kabytov, P.; Barinova, Y. Bogoslovsky’s Dramatic Reflection. qr 2018, 6, 1217–1230.