(1)
Postnikova, Y. The Archetype of the Motherland in Modern Political Discourse (Aleksandr Prokhanov Vs Dmitry Bykov). qr 2018, 6, 1174–1187.