(1)
Gorbachev, O. ‘Hey, Guberniyas, Raise Your Anchors!’: Land Development in Bolshevik Mythology. QR 2017, 5, 675-692.