The Plans for the Abolition of the Zaporozhian Host and their Implementation (1740s–1770s): Cossack Ambitions vs Imperial Interests

  • Vladimir Milchev
  • Dmitry Sen'

Abstract

Referring to materials from the federal and state archives of Russia and Ukraine, the authors analyse the preparation and implementation of the abolition of the Zaporozhian Cossack Host, carried out by the government of Empress Catherine II. Many of the sources have never been studied previously. The authors aim to reveal the causes and reasons for the abolition of the Sich, and the timeframe of the process. The authors consider the plans and projects for the abolition of the Sich from different periods and proposed by different representatives of the imperial authorities. The authors prove that the abolition of the Zaporozhian Sich was not a one-time military operation that took place on 4 June 1775. They study the means by which the Russian authorities tried to solve the Zaporozhian problem during the third quarter of the 18th century, reflected in the projects drawn up by M. I. Leontyev, P. A. Rumyantsev, and K. von Stoffeln. They examine the socio-economic, demographical, political, and other aspects of the domestic and foreign policy of the Russian Empire, which influenced the social evolution of the Zaporozhian Cossacks Host and led to its confrontation with the government. Additionally, the article considers the reaction of the Cossack community to the abolition of the Sich.

Author Biographies

Vladimir Milchev

Dr. Hab. (History), Professor, Dean of Faculty of History, Zaporizhia National University.

66, Zhukovsky Str., 69600, Zaporizhia, Ukraine.

vladmilchev@ukr.net

Dmitry Sen'

Dr. Hab. (History), Leading Researcher, Kalmyk Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences.

8, I. K. Ilishkin Str., 358000, Elista, Republic of Kalmykia, Russia.

dsen1974@mail.ru

References

Aleksandrov, P. (1997b). Lіkvіdatsіya Zaporoz’koї Sіchі [The Abolition of the Zaporozhian Sich]. In Pam’yat’ stolіt’. No. 1, pp. 115–121.

Aleksandrov, P. G. (1997a). Do pitannya pro hіd vіis’kovoї operatsії po lіkvіdatsії Zaporіz’koї Sіchі [On the Issue of the Course of the Military Operation to Abolish the Zaporozhian Sich]. In Naukovі pratsі іstorichnogo fakul’tetu Zaporіz’kogo derzhavnogo unіversitetu. Dnіpropetrovs’k, Promіn’. Iss. 2, pp. 45–49.

Andrievskii, A. A. (1886). Dela, kasayushchiesya zaporozhtsev, s 1715 po 1774 gg. [Cases Relating to Zaporozhian Cossacks from 1715 to 1774]. In Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostei. Odessa, Tipografiya A. Shul’tse. Vol. 14, pp. 283–718.

AVPRI [The Archive of the Foreign Policy of the Russian Empire]. Stock. 79. List 79/6. Dos. 932; Stock. 90. List 90/1. 1775–1780. Dos. 614; 1781–1783. Dos. 882.

BOA. C.-ML. Dosya 619. Gömlek 25506.

Boiko, A. (2000). Pіvdenna Ukraїna ostann’oї chvertі XVIII stolіttya: analіz dzherel [Southern Ukraine of the Last Quarter of the 18th Century: Analysis of Sources]. Kiev, Іnstitut ukraїns’koї arkheografії ta dzhereloznavstva. 308 p.

Boiko, P. (2013). “Imennye spiski starshiny i kazakov byvshego voiska Zaporozhskogo… 1776 goda” yak dzherelo z іstorichnoї demografії Stepovoї Ukraїni [“Name Lists of Senior Officers and Cossacks of the Former Forces of Zaporozhye ... 1776” as a Source of Historical Demography of Steppe Ukraine]. In Materіali Vseukraїns’koї naukovoї konferentsії “Zaporіz’ka Sіch і ukraїns’ke kozatstvo”. Kiev, Іnstitut іstorії NAN Ukraїni, pp. 74–79.

Bolotina, N. Yu. (2010). Deyatel’nost’ G. A. Potemkina (1739–1791 gg.) v oblasti vnutrennei politiki Rossii [The Activity of G. A. Potemkin (1739–1791) in the Domestic Policy of Russia]. Moscow, Izdatel’stvo RAGS. 140 p.

DADO [The State Archives of Dnipropetrovsk Region]. Stock R-1684. List 2. Dos. 122.

Druzhinina, E. I. (1955). Kyuchuk-Kainardzhiiskii mir 1774 goda (ego podgotovka i zaklyuchenie) [The Treaty of Küçük Kaynarca of 1774 (Its Preparation and Conclusion)]. Moscow, Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR. 384 p.

Eliseeva, O. I. (2005). Potemkin [Potemkin]. Moscow, Molodaya gvardiya. 665 + [7] p.

Evarnitskii, D. (1888). Sbornik materialov dlya istorii zaporozhskikh kazakov [Collection of Materials for the History of Zaporozhian Cossacks]. St Petersburg, Tipografiya I. N. Skorokhodova. 248 + XX p.

Evarnitskii, D. I. (1889). Ocherki po istorii zaporozhskikh kazakov i Novorossiiskogo kraya [Essays on the History of Zaporozhian Cossacks and Novorossiya]. St Petersburg, Izdatel’stvo Panteleeva. 195 p.

GAKK [The State Archives of Krasnodar Region]. Stock 249. List 1. Dos. 3, 28/29.

Golobutskii, V. A. (1957). Zaporozhskoe kazachestvo [Zaporozhian Cossacks]. Kiev, Gosudarstvennoe izdatel’stvo politicheskoi literatury USSR. 464 p.

Gribovs’kii, V. V. (2011). G.-F. Miller і lіkvіdatsіya Zaporoz’koї Sіchі, abo do pitannya pro rol’ osobistostі іstorika v іstorії [G. F. Miller and the Abolition of the Zaporozhian Sich, or on the Role of a Historian’s Personality in History]. In Sіcheslavs’kii al’manakh. Zbіrnik naukovikh prats’ z іstorії ukraїns’kogo kozatstva, 6. Dnipropetrovsk, Natsіonal’nii gіrnichii unіversitet, pp. 39–65.

Gribovs’kii, V., Mіl’chev, V., Sinyak, I. (Eds.). (2008). Petro Kalnishevs’kii ta iogo doba. Dokumenti ta materіali [Peter Kalnyshevsky and His Time. Documents and Materials]. Kiev, S. n. 432 p.

Kondriko, A. V. (2015). Sistema kazach’ego samoupravleniya v ramkakh rossiiskoi gosudarstvennosti na primere Zaporozhskoi Sechi v seredine XVII – kontse XVIII vv. [The System of the Cossack Self-Government within the Framework of the Russian Statehood with Reference to the Zaporozhian Sich in the Mid-17th – Late 18th Century]. Avtoref. dis. … kand. istoricheskikh nauk. Moscow, S. n. 23 p.

Lazarev, Ya. А. (2017). Mesto ukrainskoi kazatskoi elity v sostave rossiiskogo dvoryanstva v pervoi polovine 1760-kh gg. [The Place of the Ukrainian Cossack Elite in the Russian Nobility in the First Half of the 1760s]. In Voprosy istorii. No. 3, pp. 70–85.

Mіl’chev, V. І. (2005). Petro Tekelіya: eskіz portretu “zlogo genіya” Zaporoz’koї Sіchі [Peter Tekeli: A Sketch of the “Evil Genius” of the Zaporozhian Sich]. In Naukovі zapiski. Zbіrnik prats’ molodikh vchenikh ta aspіrantіv Іnstitutu ukraїns’koї arkheografії ta dzhereloznavstva іm. M. S. Grushevs’kogo NAN Ukraїni. Kiev, Іnstitut ukraїns’koї arkheografії ta dzhereloznavstva. Vol. 11, pp. 80–96.

Mіl’chev, V. І., Knyaz’kov, Yu. P. (2003). Proekt reformuvannya ustroyu Zaporozhzhya general-maiora Karla Shtofel’na (1765 r.) [Major-General Karl Stoffeln’s Reform Project in Zaporizhzhya (1765)]. In Zapiski naukovo-doslіdnoї laboratorії іstorії Pіvdennoї Ukraїni ZDU. Pіvdenna Ukraїna XVIII–XIX stolіttya. Zaporіzhzhya, Tandem-U. Iss. 7, pp. 35–55.

Mіrushchenko, O. (2001). Zemel’ne pitannya v ekonomіchnomu rozvitku Zaporoz’kikh Vol’nostei [The Land Issue in the Economic Development of Zaporizhzhya Liberty]. In Zbіrnik prats’ molodikh vchenikh ta aspіrantіv Іnstitutu ukraїns’koї arkheografії ta dzhereloznavstva іmeni M. S. Grushevs’kogo NAN Ukraїni. Kiev, Іnstitut ukraїns’koї arkheografії ta dzhereloznavstva. Vol. 6, pp. 180–189.

Mіrushchenko, O. (2005). Vpliv geopolіtichnogo stanovishcha Novoї Sіchі na ekonomіchnii rozvitok Zaporoz’kikh Vol’nostei [Influence of the Geopolitical Position of the New Sich on the Economic Development of Zaporozhian Liberty]. In Naukovі pratsі іstorichnogo fakul’tetu Zaporіz’kogo derzhavnogo unіversitetu. Zaporіzhzhya, Zaporіz’kii derzhavnii unіversitet. Iss. 19, pp.44–55.

Ob unichtozhenii Zaporozhskoi sechi, i o prichislenii onoi k Novorossiiskoi gubernii [On the Destruction of the Zaporozhian Sich, and on Its Incorporation in Novorossiysk Province]. (1830). In PSZRI – Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii. Pervoe sobranie. Vol. 20. 1775–1780. No. 14354, pp. 190–193.

Polons’ka-Vasylenko, N. D. (1927). Manіfest 3 serpnya roku 1775 v svіtlі togochasnykh іdei [Manifesto of 3 August 1775 in Light of the Ideas of the Time]. In Zapiski Іstoriko-Fіlologіchnogo vіddіlu VUAN. Kiev, S. n. Iss. 12, pp. 166–203.

Posun’ko, O. M. (1998). Іstorіya Novoї Serbії ta Slov’yanoserbії [The History of New Serbia and Slavo-Serbia]. Zaporіzhzhya, Tandem-U. 80 p.

RGADA [The Russian State Archive of Ancient Acts]. Stock 13. List 1. Dos. 76, 78; Stock 15. List 1. Dos. 185; Stock 16. List 1. Dos. 797. Part 6, 8; Dos. 814; Stock 248. List 113. Dos. 1574, 1579; List 126. Dos. 468.

RGIA [The Russian State Historical Archive]. Stock 1146. List 1. Dos. 3.

RGVIA [The Russian State Military History Archive]. Stock 13. List 1. Dos. 141. Part 2; Stock 52. List 1. Dos. 79; Dos. 95. Part 1–3; Dos. 304. Part 1.

Ryabіnіn-Sklyarevs’kii, O. O. (2000). Zaporoz’kі zakoloty ta keruyucha verstva Kosha XVIII st. [Zaporozhian Revolts and the Ruling Stratum of Kosh in the 18th Century]. In Malinova, G. L., Sapozhnikov, І. V. A. A. Ryabinin-Sklyarevskii. Materialy k biografii. Odessa, Kiev, Elton-2, Gratek, pp. 83–190.

Shiyan, R. (1998a). Kozatstvo Pіvdennoї Ukraїni v ostannіi chvertі XVIII stolіttya [Cossacks of Southern Ukraine in the Last Quarter of the 18th Century]. Zaporіzhzhya, Tandem-U. 98 p.

Shiyan, R. (1998b). Shhe raz pro situatsіyu na teritorії kolishnіkh Vol’nostei pіslya lіkvіdatsії Zaporoz’koї Sіchі: chutki yak іstorichne dzherelo [Once again about the Situation in the Territory of the Former Volnets after the Abolition of the Zaporozhian Sich: Rumors as a Historical Source]. In Naukovі dopovіdі studentіv ta aspіrantіv kafedri іstorії Ukraїni ZDU. Zaporіzhzhya, Tandem-U. Iss. 4, pp. 39–44.

Shiyan, R. (1999). Dіyal’nіst’ zems’kikh komіsarіv na teritorії kolishnіkh Zaporoz’kikh Vol’nostei u pershі roki pіslya lіkvіdatsії Zaporoz’kogo ustroyu [Activities of Zemstvo Commissars in the Territory of the Former Zaporozhian Liberties in the First Years after the Abolition of the Zaporizhzhya Order]. In Naukovі pratsі іstorichnogo fakul’tetu Zaporіz’kogo derzhavnogo unіversitetu. Zaporіzhzhya, Zaporіz’kii yuridichnii іnstitut. Iss. 6, pp. 3–5.

Skal’kovskii, A. A. (1841). Istoriya Novoi Sechi ili poslednego Kosha Zaporozhskogo [The History of the New Sich or the Last Zaporozhian Kosh]. Odessa, Gorodskaya tipografiya. 437 p.

TsDAVOU [The Central State Archive of Higher Authorities and Administration]. Stock 3806. List 1. Dos. 3.

TsDІAUK [The Central State Historical Archive of Ukraine]. Stock 229. List 1. Dos. 143.

Vysochaishe utverzhdennyi doklad Voennoi kollegii Vitse-Prezidenta Potemkina [His Majesty’s Authorised Report of the Military Collegium of Vice-President Potyomkin]. (1830). In PSZRI – Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii. Pervoe sobranie. St Petersburg, Tipografiya vtorogo otdeleniya Sobstvennoi Ego Imperatorskogo Velichestva kantselyarii, Vol. 20. (1775–1780). No. 14251, pp. 53–55.

ІR NBU [Institute of Manuscripts of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine]. Stock X. Dos. 18258.
Published
2018-06-30
How to Cite
Milchev, V., & Sen’, D. (2018). The Plans for the Abolition of the Zaporozhian Host and their Implementation (1740s–1770s): Cossack Ambitions vs Imperial Interests. Quaestio Rossica, 6(2), 385–402. https://doi.org/10.15826/qr.2018.2.302
Section
Problema voluminis